Zápis do evidence skutečných majitelů

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se účinnost zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, která nastane dne 1.6.2021. Ten zpřesňuje některé pojmy, mění způsob zápisu do evidence skutečných majitelů a zavádí přísnější sankce za nesplnění povinností. Zákon ukládá povinnost provést zápis do evidence skutečných majitelů. Pokud tomu tak evidující osoba neučiní, dopouští se… Pokračovat ve čtení Zápis do evidence skutečných majitelů

Sdílené pracovní místo či dovolená v hodinách, novela zákoníku práce

Obecně Obsahem článku je poskytnutí základních informací k novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů („ZPr“), která vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 285/2020 Sb. („Novela“). Novela upravuje zejména podmínky dovolené, institut tzv. sdíleného pracovního místa, některých otázek újmy na zdraví vzniklých v rámci pracovněprávního vztahu, vysílání zaměstnanců na pracovní cesty či přechod práv… Pokračovat ve čtení Sdílené pracovní místo či dovolená v hodinách, novela zákoníku práce

Obnovení jednání o smlouvě nájemní kvůli poklesu zákazníků a tržeb

Pokud vlastníte nemovitost, možná jste dostali od nájemce návrh k jednání o smlouvě nájemní, kdy se nájemce snaží využít ust. § 1764 až 1766 OZ a domoci se jiných podmínek smlouvy. Tato „rada“ se mnohokrát vyrojila v různých příspěvcích na internetu. Z mého pohledu se ale tato ustanovení na pokles zákazníků nájemce neuplatní. Proč Vaší… Pokračovat ve čtení Obnovení jednání o smlouvě nájemní kvůli poklesu zákazníků a tržeb

Postup SVJ při prodeji jednotky vlastníka poskytujícího krátkodobé ubytování typu Airbnb

Novela občanského zákoníku poskytuje od 1. července 2020 novou zbraň SVJ proti rušitelům v domě, když zavádí možnost domáhat se u soudu prodeje jednotky toho vlastníka, který omezuje nebo znemožňuje výkon práv ostatních vlastníků. Konkrétně § 1184 OZ stanovuje, že na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který… Pokračovat ve čtení Postup SVJ při prodeji jednotky vlastníka poskytujícího krátkodobé ubytování typu Airbnb

Právní klička nevyšla a možnost náhrady škody je o to dosažitelnější

Městský soud v Praze zrušil opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví pro jejich nezákonnost. Vláda měla v době vyhlášení krizového stavu postupovat dle krizového zákona a nevyhýbat se odpovědnosti za škodu. Je to již několik týdnů, co vláda vyhlásila nouzový stav a narychlo přijala určitá krizová opatření. Teprve poté začala přemýšlet, jak se vyhnout aplikaci § 36… Pokračovat ve čtení Právní klička nevyšla a možnost náhrady škody je o to dosažitelnější

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

Přihlášení pohledávky Pokud Váš dlužník čelí insolvenčnímu řízení, které se povinně zveřejňuje v insolvenčním rejstříku, je na věřiteli, aby zajistil své řádné přihlášení tím, že podá přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Přihlášení je nutné provést jak u pohledávky nevymáhané, tak u pohledávky, o které je již vedeno civilní soudní řízení pod nějakou spisovou značkou, a to… Pokračovat ve čtení Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

Snížení ceny díla o pozastávky při úpadku

Snížení ceny díla o hodnotu pozastávky při úpadku zhotovitele Byla řešena otázka, zda si objednatel na základě smluvního ujednání se zhotovitelem může snížit cenu díla o hodnotu pozastávky v okamžiku, kdy vůči zhotoviteli byl prohlášen v úpadek. S ohledem na zásady stanovené insolvenčním zákonem se vedly diskuse, zda tento postup neznamená určité zvýhodnění objednatele oproti… Pokračovat ve čtení Snížení ceny díla o pozastávky při úpadku

Digitální stopa a právo být zapomenut

Digitální stopa Snad každý už se s tím setkal, když někoho hledal prostřednictvím internetových vyhledávačů. Může tak činit Váš šéf, Váš budoucí zaměstnavatel, Váš kamarád, protistrana v soudním sporu a vlastně kdokoliv. Jakákoliv informace dostupná na internetu je Vaší digitální stopou. Jde o souhrn informací, na základě kterých je možné Vás identifikovat a dovodit jakékoliv… Pokračovat ve čtení Digitální stopa a právo být zapomenut

Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. publikována novela zákona o advokacii prosazována Českou advokátní komorou. Mezi podstatné změny patří zejména následující:
1. Advokátní koncipient

U advokátních koncipientů se zavádí funkce školitele. Školitelem má nově být dle definice advokát odpovědný za přípravu advokátního koncipienta. Advokát může nyní školit maximálně pět advokátních koncipientů. Advokátní koncipient bude také muset složit nový typ advokátní zkoušky s písemným testem a následně písemnou a ústní zkouškou. Podrobnosti stanoví nový zkušební řád.

2. Navýšení členů kontrolní rady

Advokátní komora může nově zadržet a zajistit knihu o prohlášeních o pravosti podpisu či dočasně zakázat provádění advokátních úschov peněz, cenných papírů a jiného majetku. Novela dále podstatně navyšuje počet členů kontrolní rady z 54 členů na 70.

3. Postih tzv. vinklaření

Významným přínosem pro advokacii je také vítaná úprava postihu neoprávněného poskytování právních služeb (vinklaření).

Novela zákona o advokacii nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017, s výjimkou části věnované bezplatné právní pomoci, která vstupuje v účinnost až od 1. 7. 2018.

Založení svěřenského fondu a advokátní svěřenská správa

Svěřenský fond je forma správy majetku. Svěřenský fond vzniká vyčleněním určitého majetku z vlastnictví zakladatele a stává se majetkem na původním vlastníkovi nezávislým. Založením svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. Při založení svěřenského fondu zakladatel svěřenského fondu určí beneficienta, tedy… Pokračovat ve čtení Založení svěřenského fondu a advokátní svěřenská správa

Újma na zdraví při pracovním úrazu

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů (plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty) nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným… Pokračovat ve čtení Újma na zdraví při pracovním úrazu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR Nařízení o ochraně osobních údajů

Od května 2018 bude zaveden tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Článek se zabývá povinností jmenovat pověřence, jakož i funkcemi a činností této osoby při zpracování osobních údajů. Jmenování pověřence Pověřence pro ochranu osobních údajů musí správce nebo zpracovatel jmenovat v každém z těchto případů: zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s určitými… Pokračovat ve čtení Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR Nařízení o ochraně osobních údajů

Kompenzace za zpožděný let, zrušený let, odepření nástupu na palubu

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 mohou cestující v letecké dopravě žádat kompenzace za zpožděný let, jeho zrušení nebo v případě odepření nástupu na palubu. Jde o paušální náhradu škody cestujícím bez rozdílu o kterého leteckého přepravce se jedná. Vymáhání přímo advokátem V případě, že se Vám při cestě některá z… Pokračovat ve čtení Kompenzace za zpožděný let, zrušený let, odepření nástupu na palubu

Jak zvýšit šance na úspěch v soudním sporu

Soudní spor je poměrně složitý proces, při kterém se aplikují pravidla občanského soudního řádu a hmotné právo (tj. příslušné právní předpisy). Je možné také na podporu svých tvrzení také citovat rozhodnutí v obdobných věcech. Často se v praxi setkáváme s tím, že účastník protistrany není zastoupen advokátem, což může být základní chyba, neboť často lze… Pokračovat ve čtení Jak zvýšit šance na úspěch v soudním sporu

Leasing a jeho vyúčtování

Přepis prezentace: LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU  neexistuje ustanovení upravující leasingovou smlouvu – smlouva nepojmenovaná (inominátní) dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  zpravidla smlouva, VOP, pojištění, splátkový kalendář (daňový doklad)  při podpisu ručení se doporučuji úředně ověřený podpis (odpadají problémy s dokazováním)  Nejčastější druhy leasingu:  operativní leasing, zpětný leasing a… Pokračovat ve čtení Leasing a jeho vyúčtování

Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti obecně Nový občanský zákoník obsahuje ustanovení, kterými je upravena ochrana osobnosti člověka a všech jeho přirozených práv obecně. Jedná se o přesně nevymezenou oblast prostoru každé osoby, včetně soukromí, duševní a tělesné integrity (fyzické a morální jednoty), zobrazení, podobizny a zvukové či obrazové záznamy člověka, písemnosti osobní povahy, soukromé prostory, soukromý život, soukromí… Pokračovat ve čtení Ochrana osobnosti