Publikace

Novela občanského zákoníku poskytuje od 1. července 2020 novou zbraň SVJ proti rušitelům v domě, když zavádí možnost domáhat se u soudu prodeje jednotky toho vlastníka, který omezuje nebo znemožňuje výkon práv ostatních vlastníků. Konkrétně § 1184 OZ stanovuje, že na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. Výstraha musí obsahovat: důvod jejího udělení, upozornění na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzvu, aby se vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil a lhůtu do kdy tak má vlastník učinit. K nápravě má vlastník lhůtu nejméně 30 dnů, popřípadě jinou přiměřenou lhůtu uvedenou ve výstraze. Vlastníci jednotek se tak budou moci domoci prodeje jednotky toho vlastníka, který podstatným způsobem omezuje ostatní vlastníky v domě, pokud svůj souhlas s takovou…

Čtěte více (Anglicky)

Městský soud v Praze zrušil opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví pro jejich nezákonnost. Vláda měla v době vyhlášení krizového stavu postupovat dle krizového zákona a nevyhýbat se odpovědnosti za škodu. Je to již několik týdnů, co vláda vyhlásila nouzový stav a narychlo přijala určitá krizová opatření. Teprve poté začala přemýšlet, jak se vyhnout aplikaci § 36 krizového zákona, který umožňuje subjektům domáhat se náhrady škody způsobené těmito krizovými opatřeními. Právní kličky čekáte od jiných, ale nikoliv od vlády, že ano. A přece k tomu došlo. Nová mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví v prakticky totožném znění byla účelová a byla vydaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví zřejmě proto, aby se poškozené osoby nemohly domáhat náhrady škody dle příslušných ustanovení krizového zákona. Byli jsme přesvědčeni, že po dobu trvání nouzového stavu se náhrada škody dle krizového zákona uplatní tak či tak a jde pouze o faktické obcházení zákona.  Jak uvedl Městský soud…

Čtěte více (Anglicky)

Přihlášení pohledávky Pokud Váš dlužník čelí insolvenčnímu řízení, které se povinně zveřejňuje v insolvenčním rejstříku, je na věřiteli, aby zajistil své řádné přihlášení tím, že podá přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Přihlášení je nutné provést jak u pohledávky nevymáhané, tak u pohledávky, o které je již vedeno civilní soudní řízení pod nějakou spisovou značkou, a to vždy u insolvenčního soudu. Pouze přihlášený věřitel se účastní insolvenčního řízení. Přihláška pohledávky se podává vždy na formuláři k insolvenčnímu soudu a spisové značce, pod kterým je konkrétní insolvenční řízení vůči dlužníkovi vedeno. Lhůta pro přihlášení Přihlášku pohledávky je možné podat až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím soudu o úpadku. Jinak k ní nebude v insolvenčním řízení přihlíženo. Po uplynutí lhůty k přihlášení nelze také měnit důvody pohledávky uvedené v přihlášce (např. že pohledávka byla přihlášena z titulu zápůjčky, později věřitel bude tvrdit, že vznikla. Skutečnosti uvedené v přihlášce Při zodpovězení otázky, jak podat přihlášku pohledávky do insolvence vůči dlužníkovi, je třeba…

Čtěte více (Anglicky)

Snížení ceny díla o hodnotu pozastávky při úpadku zhotovitele Byla řešena otázka, zda si objednatel na základě smluvního ujednání se zhotovitelem může snížit cenu díla o hodnotu pozastávky v okamžiku, kdy vůči zhotoviteli byl prohlášen v úpadek. S ohledem na zásady stanovené insolvenčním zákonem se vedly diskuse, zda tento postup neznamená určité zvýhodnění objednatele oproti jiným dlužníkovým věřitelům, když objednatel není nucen zadržovanou výši pozastávky poskytnout ve prospěch majetkové podstaty. Co jsou pozastávky Pozastávkou (zádržným) se rozumí dohodou stran určená část ceny díla, která je hrazena, za splnění určitých podmínek. Typicky k úhradě pozastávky dochází v několika částech, obvykle po provedení díla a odstranění případných vad a nedodělků a dále ve sjednaném rozsahu po uplynutí záruční doby a odstranění záručních vad, které se na díle v době trvání záruční doby vyskytly. Pozastávka bývá někdy vyplacena také, je-li nahrazena bankovní zárukou. Pozastávka tedy v určitém smyslu chrání objednatele díla a zajišťuje, aby byl zhotovitel…

Čtěte více (Anglicky)

Digitální stopa Snad každý už se s tím setkal, když někoho hledal prostřednictvím internetových vyhledávačů. Může tak činit Váš šéf, Váš budoucí zaměstnavatel, Váš kamarád, protistrana v soudním sporu a vlastně kdokoliv. Jakákoliv informace dostupná na internetu je Vaší digitální stopou. Jde o souhrn informací, na základě kterých je možné Vás identifikovat a dovodit jakékoliv údaje o Vaší osobě, názorech a jednáních. Mohou to být v lepším případě informace pozitivní, v horším pak negativní, a právě na odstranění negativních informací bývá obvykle zájem. V pravém slova smyslu totiž nedohledáte na internetu někoho, ale informace o někom, tj. jeho digitální stopy. Digitální stopy mohou být nedávné, ale mohou být taky desítky let staré.   Digitální a mediální stopa Digitální stopa je jakýkoliv záznam o Vás, ať již fotografie, zvuk nebo psaný projev, který je možné dohledat. Nemusí se jednat pouze o záznam publikovaný Vámi, ale – jak to tak většinou bývá…

Čtěte více (Anglicky)

Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. publikována novela zákona o advokacii prosazována Českou advokátní komorou. Mezi podstatné změny patří zejména následující: 1. Advokátní koncipient U advokátních koncipientů se zavádí funkce školitele. Školitelem má nově být dle definice advokát odpovědný za přípravu advokátního koncipienta. Advokát může nyní školit maximálně pět advokátních koncipientů. Advokátní koncipient bude také muset složit nový typ advokátní zkoušky s písemným testem a následně písemnou a ústní zkouškou. Podrobnosti stanoví nový zkušební řád. 2. Navýšení členů kontrolní rady Advokátní komora může nově zadržet a zajistit knihu o prohlášeních o pravosti podpisu či dočasně zakázat provádění advokátních úschov peněz, cenných papírů a jiného majetku. Novela dále podstatně navyšuje počet členů kontrolní rady z 54 členů na 70. 3. Postih tzv. vinklaření Významným přínosem pro advokacii je také vítaná úprava postihu neoprávněného poskytování právních služeb (vinklaření). Novela zákona o advokacii nabývá účinnosti dnem 1. 9.…

Čtěte více (Anglicky)

Czech trust services

Svěřenský fond je forma správy majetku. Svěřenský fond vzniká vyčleněním určitého majetku z vlastnictví zakladatele a stává se majetkem na původním vlastníkovi nezávislým. Založením svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. Při založení svěřenského fondu zakladatel svěřenského fondu určí beneficienta, tedy osobu, které je majetek určen, nastanou-li podmínky stanovené zakladatelem (např. uplynutím doby, dosažení určitého věku beneficienta, absolvování vysoké školy, apod.). Svěřenský správce Během doby trvání svěřenského fondu majetek spravuje a drží svěřenský správce jmenovaný zakladatelem. Svěřenský správce je povinen pečovat o majetek ve svěřenském fondu. Jde o tzv. správu cizího majetku. Díky tomuto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele. Svěřenský správce vždy uvádí, že jedná nikoli za sebe, ale za svěřenský fond, jakožto svěřenský správce. Založení svěřenského fondu Založení svěřenského fondu probíhá přijetím statutu ve formě veřejné…

Čtěte více (Anglicky)

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů (plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty) nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Zabezpečení zaměstnance pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání měl upravovat zvláštní právní předpis. S nabytím účinnosti občanského zákoníku byla zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, jelikož by soudní praxe měla sama posoudit konkrétní případ a mít možnost přiznat spravedlivou a dostatečnou náhradu za újmu na zdraví. Tím pádem se už tento právní předpis neužije a platí ustanovení občanského zákoníku. Škůdce je povinen odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu a nahradit škodu (ztrátu na majetku), jakož i nemajetkovou újmu, ve…

Čtěte více (Anglicky)

Od května 2018 bude zaveden tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Článek se zabývá povinností jmenovat pověřence, jakož i funkcemi a činností této osoby při zpracování osobních údajů. Jmenování pověřence Pověřence pro ochranu osobních údajů musí správce nebo zpracovatel jmenovat v každém z těchto případů: zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s určitými výjimkami) hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a určitých trestných činů. v dalších případech stanovených právními předpisy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jmenován u orgánů veřejné moci, které zpracovávají osobní údaje. Jestliže správce nebo zpracovatel bude v rámci svých hlavních činností provádět zpracování údajů, které vyžaduje rozsáhlé a pravidelné monitorování subjektů údajů nebo které spočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů, tak mu…

Čtěte více (Anglicky)

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 mohou cestující v letecké dopravě žádat kompenzace za zpožděný let, jeho zrušení nebo v případě odepření nástupu na palubu. Jde o paušální náhradu škody cestujícím bez rozdílu o kterého leteckého přepravce se jedná. Vymáhání přímo advokátem V případě, že se Vám při cestě některá z těchto událostí přihodí, můžete neprodleně zahájit další kroky k tomu, aby Vám byly veškeré s tím spojené nepříjemnosti řádně leteckým přepravcem kompenzovány, a to v plné výši.   V případě, že splňujete výše uvedené podmínky, je naše advokátní kancelář připravena na základě plné moci vymáhat veškeré nároky, které Vám v důsledku zpožděného letu vznikly. Snažíme se o to, abyste byli celým procesem co nejméně zatíženi, a tak je proces vymáhání kompenzace za zpožděný let minimální na Váš čas. Napište nám a my se Vám ozveme s dalšími informacemi.

Soudní spor je poměrně složitý proces, při kterém se aplikují pravidla občanského soudního řádu a hmotné právo (tj. příslušné právní předpisy). Je možné také na podporu svých tvrzení také citovat rozhodnutí v obdobných věcech. Často se v praxi setkáváme s tím, že účastník protistrany není zastoupen advokátem, což může být základní chyba, neboť často lze vidět, že nedokáže uplatnit všechny své možnosti, které ve svém důsledku vedou k prohře v soudním sporu. V případě, že nárok není výslovně jednoznačný (a je tedy sporný), je základním předpokladem dobrý advokát. Písemná podání Ponechme teď stranou procesní povinnosti, kdy již nereagování na úkon soudu může znamenat automaticky prohru ve sporu. Soudní spor se vede ústně při jednání, předchází mu však zpravidla písemná podání, a to žaloba a vyjádření k žalobě, popřípadě další reakce účastníků. V současné době se preferují písemná podání. V nich lze specifikovat nárok, resp. obranu proti tomuto nároku a odkázat…

Čtěte více (Anglicky)

Přepis prezentace: LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU  neexistuje ustanovení upravující leasingovou smlouvu – smlouva nepojmenovaná (inominátní) dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  zpravidla smlouva, VOP, pojištění, splátkový kalendář (daňový doklad)  při podpisu ručení se doporučuji úředně ověřený podpis (odpadají problémy s dokazováním)  Nejčastější druhy leasingu:  operativní leasing, zpětný leasing a finanční leasing. LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU  Operativní leasing je dočasné poskytnutí předmětu leasingu leasingovému nájemci. Svou charakteristikou se podobá spíše nájmu,  nezakládá leasingovému nájemci právo na převod vlastnického práva jeho koupí.  Leasingový nájemce hradí rozdíl mezi pořizovací hodnotou a zůstatkovou hodnotou. Leasingový nájemce tak předmět leasingu užívá, zatímco leasingový pronajímatel zabezpečuje provozuschopnost předmětu leasingu. Na leasingového nájemce tak nepřechází některá nebo všechna rizika spojená s vlastnictvím předmětu leasingu.  U zpětného leasingu je dodavatelem předmětu leasingu leasingový nájemce. Jeho hlavním účelem je snižování nákladů podniků, uvolňování vázaného kapitálu apod. LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU FINANČNÍ…

Čtěte více (Anglicky)

Ochrana osobnosti obecně Nový občanský zákoník obsahuje ustanovení, kterými je upravena ochrana osobnosti člověka a všech jeho přirozených práv obecně. Jedná se o přesně nevymezenou oblast prostoru každé osoby, včetně soukromí, duševní a tělesné integrity (fyzické a morální jednoty), zobrazení, podobizny a zvukové či obrazové záznamy člověka, písemnosti osobní povahy, soukromé prostory, soukromý život, soukromí osoby a podobně. Jsou chráněny různé statky, které se vztahují k osobnosti člověka, přestože nejsou zákonem přímo určeny nebo vymezeny. Neúplná obecná úprava osobnostních práv umožnuje pružně reagovat na společenské potřeby a dynamičnost v jejich vývoji, tak aby byla zabezpečena potřebná ochrana osobnosti a jejích práv bez toho, aby bylo nutné nezbytně reagovat novou právní úpravou na každou novou skutečnost, jež se osobnostních práv může týkat, nehledě na to, že nelze osobnostní práva zcela a plném rozsahu pokrýt. To zabezpečuje pružnost právní úpravy v souladu se společenskými i osobnostními potřebami, bez nutnosti ji neustále vyvíjet, přitom je zachován…

Čtěte více (Anglicky)

Přepis prezentace: V této prezentaci se dozvíte především • Jak postupovat při dopravní nehodě • jak se zachovat v případě, že Vám někdo způsobil majetkovou škodu nebo újmu na zdraví, abyste nepřišli o nárok na odškodnění dopravní nehody a • co dělat, jestliže došlo k ujetí od dopravní nehody nebo je vozidlo nepojištěno? • Autonehody jsou jedním z nejčastějších příčin vzniku újmy na zdraví jiných škodných událostí. Mezi řidiči existuje mnoho nejasností, ohledně toho jak postupovat, jsou-li účastníkem dopravní nehody. Jak postupovat při vzniku dopravní nehody: 1. Předejděte dalším újmám na zdraví a majetku. 2. Zastavte vozidlo, 3. zjistěte stav události 4. je-li to potřeba, poskytněte první pomoc. 5. učiňte vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě nehody. 6. učiňte tak předtím, než se budete zabývat otázkou možného vzniku odškodnění dopravní nehody a zajišťováním důkazů. Jak postupovat při vzniku dopravní nehody: • Údaje, dokumenty, důkazy.…

Čtěte více (Anglicky)

Povinnosti advokáta Důležité pro advokáta nebo advokátní kancelář je, aby dodržovala základní předpisy, kterými se advokát musí řídit. Již to je prvním znakem, který může odlišovat dobré advokáty od těch horších. Povinnosti, které advokát má při výkonu advokacie mu ukládá zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a dále stavovské předpisy, zejména usnesení představenstva č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů (etický kodex). Obecné povinnosti advokáta Základní povinnosti zakotvují základní pravidla chování advokáta při poskytování právních služeb, především advokát musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb (§ 24 zákona), mít na území České republiky sídlo a být v tomto místě k zastižení, používat při výkonu advokacie označení „advokát“, v určitých případech odmítnout poskytnutí právních služeb nebo smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, vést přiměřenou dokumentaci o poskytnutých právních službách. Hlavní povinnosti advokáta vůči klientovi Advokát má vůči klientovi zejména…

Čtěte více (Anglicky)

  Přepis prezentace: Charakteristika nadace • Podstatným znakem nadace je její účel a dlouhodobost. • Účel: • veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, • dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených. • Veřejně prospěšná je nadace tehdy, jestliže jejím posláním je přispívat v souladu vlastní činností k dosahování obecného blaha a na rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. Nadaci není možné založit: • za účelem podpory politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnosti nebo • za výlučně (nikoliv částečně) výdělečnými cíli. Založení nadace • Založení x vznik, • nadační listinou ve formě notářského zápisu, pořízením pro případ smrti, • Zákon neomezuje počet zakladatelů nadace, avšak tyto osoby musí jednat jednomyslně. Zakladatel musí v zakládací listině nadace uvést alespoň: • název a sídlo nadace, název obsahuje slovo nadace a zpravidla také…

Čtěte více (Anglicky)

16/17