JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze

Publikace

Přepis prezentace: V této prezentaci se dozvíte především • Jak postupovat při dopravní nehodě • jak se zachovat v případě, že Vám někdo způsobil majetkovou škodu nebo újmu na zdraví, abyste nepřišli o nárok na odškodnění dopravní nehody a • co dělat, jestliže došlo k ujetí od dopravní nehody nebo je vozidlo nepojištěno? • Autonehody jsou jedním z nejčastějších příčin vzniku újmy na zdraví jiných škodných událostí. Mezi řidiči existuje mnoho nejasností, ohledně toho jak postupovat, jsou-li účastníkem dopravní nehody. Jak postupovat při vzniku dopravní nehody: 1. Předejděte dalším újmám na zdraví a majetku. 2. Zastavte vozidlo, 3. zjistěte stav události 4. je-li to potřeba, poskytněte první pomoc. 5. učiňte vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě nehody. 6. učiňte tak předtím, než se budete zabývat otázkou možného vzniku odškodnění dopravní nehody a zajišťováním důkazů. Jak postupovat při vzniku dopravní nehody: • Údaje, dokumenty, důkazy.…

Čtěte více

Povinnosti advokáta Důležité pro advokáta nebo advokátní kancelář je, aby dodržovala základní předpisy, kterými se advokát musí řídit. Již to je prvním znakem, který může odlišovat dobré advokáty od těch horších. Povinnosti, které advokát má při výkonu advokacie mu ukládá zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a dále stavovské předpisy, zejména usnesení představenstva č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů (etický kodex). Obecné povinnosti advokáta Základní povinnosti zakotvují základní pravidla chování advokáta při poskytování právních služeb, především advokát musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb (§ 24 zákona), mít na území České republiky sídlo a být v tomto místě k zastižení, používat při výkonu advokacie označení „advokát“, v určitých případech odmítnout poskytnutí právních služeb nebo smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, vést přiměřenou dokumentaci o poskytnutých právních službách. Hlavní povinnosti advokáta vůči klientovi Advokát má vůči klientovi zejména…

Čtěte více

  Přepis prezentace: Charakteristika nadace • Podstatným znakem nadace je její účel a dlouhodobost. • Účel: • veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, • dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených. • Veřejně prospěšná je nadace tehdy, jestliže jejím posláním je přispívat v souladu vlastní činností k dosahování obecného blaha a na rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. Nadaci není možné založit: • za účelem podpory politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnosti nebo • za výlučně (nikoliv částečně) výdělečnými cíli. Založení nadace • Založení x vznik, • nadační listinou ve formě notářského zápisu, pořízením pro případ smrti, • Zákon neomezuje počet zakladatelů nadace, avšak tyto osoby musí jednat jednomyslně. Zakladatel musí v zakládací listině nadace uvést alespoň: • název a sídlo nadace, název obsahuje slovo nadace a zpravidla také…

Čtěte více

V článku se zabýváme, co se rozumí pod pojmem péče řádného hospodáře a jaké jsou důsledky, není-li péče řádného hospodáře členem voleného orgánu dodržena. S právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014 se zpřísnily pravidla pro jednání členů volených orgánů včetně orgánů statutárních a klade se větší důraz na péči řádného hospodáře a odpovědnost člena statutárního orgánu, zejména odpovědnost jednatele, odpovědnost představenstva či odpovědnost dozorčí rady. Snad asi největší změny doznala odpovědnost statutárního orgánu za úpadek obchodní korporace, a to zejména v souvislosti se snížením povinné výše základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným až na 1,- Kč. Více se tedy přenesl účel základního kapitálu na odpovědnost člena statutárního orgánu, jehož jednání by mohlo vést až k úpadku. Péče řádného hospodáře a podnikatelský úsudek Dřívější právní úprava v § 194 obchodního zákoníku stanovovala odpovědnost členů představenstva tak, že členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Současně…

Čtěte více

20/20
JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze