Publikace

  Přepis prezentace: Charakteristika nadace • Podstatným znakem nadace je její účel a dlouhodobost. • Účel: • veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, • dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených. • Veřejně prospěšná je nadace tehdy, jestliže jejím posláním je přispívat v souladu vlastní činností k dosahování obecného blaha a na rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. Nadaci není možné založit: • za účelem podpory politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnosti nebo • za výlučně (nikoliv částečně) výdělečnými cíli. Založení nadace • Založení x vznik, • nadační listinou ve formě notářského zápisu, pořízením pro případ smrti, • Zákon neomezuje počet zakladatelů nadace, avšak tyto osoby musí jednat jednomyslně. Zakladatel musí v zakládací listině nadace uvést alespoň: • název a sídlo nadace, název obsahuje slovo nadace a zpravidla také…

Čtěte více (Anglicky)

V článku se zabýváme, co se rozumí pod pojmem péče řádného hospodáře a jaké jsou důsledky, není-li péče řádného hospodáře členem voleného orgánu dodržena. S právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014 se zpřísnily pravidla pro jednání členů volených orgánů včetně orgánů statutárních a klade se větší důraz na péči řádného hospodáře a odpovědnost člena statutárního orgánu, zejména odpovědnost jednatele, odpovědnost představenstva či odpovědnost dozorčí rady. Snad asi největší změny doznala odpovědnost statutárního orgánu za úpadek obchodní korporace, a to zejména v souvislosti se snížením povinné výše základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným až na 1,- Kč. Více se tedy přenesl účel základního kapitálu na odpovědnost člena statutárního orgánu, jehož jednání by mohlo vést až k úpadku. Péče řádného hospodáře a podnikatelský úsudek Dřívější právní úprava v § 194 obchodního zákoníku stanovovala odpovědnost členů představenstva tak, že členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Současně…

Čtěte více (Anglicky)

18/18