JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze

Archiv rubriky: Insolvence

Přihlášení pohledávky Pokud Váš dlužník čelí insolvenčnímu řízení, které se povinně zveřejňuje v insolvenčním rejstříku, je na věřiteli, aby zajistil své řádné přihlášení tím, že podá přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Přihlášení je nutné provést jak u pohledávky nevymáhané, tak u pohledávky, o které je již vedeno civilní soudní řízení pod nějakou spisovou značkou, a to vždy u insolvenčního soudu. Pouze přihlášený věřitel se účastní insolvenčního řízení. Přihláška pohledávky se podává vždy na formuláři k insolvenčnímu soudu a spisové značce, pod kterým je konkrétní insolvenční řízení vůči dlužníkovi vedeno. Lhůta pro přihlášení Přihlášku pohledávky je možné podat až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím soudu o úpadku. Jinak k ní nebude v insolvenčním řízení přihlíženo. Po uplynutí lhůty k přihlášení nelze také měnit důvody pohledávky uvedené v přihlášce (např. že pohledávka byla přihlášena z titulu zápůjčky, později věřitel bude tvrdit, že vznikla. Skutečnosti uvedené v přihlášce Při zodpovězení otázky, jak podat přihlášku pohledávky do insolvence vůči dlužníkovi, je třeba…

Čtěte více

Snížení ceny díla o hodnotu pozastávky při úpadku zhotovitele Byla řešena otázka, zda si objednatel na základě smluvního ujednání se zhotovitelem může snížit cenu díla o hodnotu pozastávky v okamžiku, kdy vůči zhotoviteli byl prohlášen v úpadek. S ohledem na zásady stanovené insolvenčním zákonem se vedly diskuse, zda tento postup neznamená určité zvýhodnění objednatele oproti jiným dlužníkovým věřitelům, když objednatel není nucen zadržovanou výši pozastávky poskytnout ve prospěch majetkové podstaty. Co jsou pozastávky Pozastávkou (zádržným) se rozumí dohodou stran určená část ceny díla, která je hrazena, za splnění určitých podmínek. Typicky k úhradě pozastávky dochází v několika částech, obvykle po provedení díla a odstranění případných vad a nedodělků a dále ve sjednaném rozsahu po uplynutí záruční doby a odstranění záručních vad, které se na díle v době trvání záruční doby vyskytly. Pozastávka bývá někdy vyplacena také, je-li nahrazena bankovní zárukou. Pozastávka tedy v určitém smyslu chrání objednatele díla a zajišťuje, aby byl zhotovitel…

Čtěte více

2/2
JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze