JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze

Archiv rubriky: Korporace

Obecně Obsahem článku je poskytnutí základních informací k novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů („ZPr“), která vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 285/2020 Sb. („Novela“). Novela upravuje zejména podmínky dovolené, institut tzv. sdíleného pracovního místa, některých otázek újmy na zdraví vzniklých v rámci pracovněprávního vztahu, vysílání zaměstnanců na pracovní cesty či přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Cílem novely je zjednodušení výkonu práce a usnadnění realizace práv zaměstnavatele a zaměstnance při výkonu práce. V oblasti doručování písemností Novela reaguje na požadavky z praxe, praktické problémy zaměstnavatelů a judikaturu Nejvyššího soudu ČR. Novela má dělenou účinnost. Změny v oblastech dovolené, náhrady škody nebo úprava tzv. sdíleného místa nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021. Dovolená Druhy dovolené První významnou změnou je změna v oblasti dovolené. Novela přináší spravedlivější stanovení délky dovolené zaměstnance a zpřesňuje způsob jejího výpočtu. Dosud užívána jednotka pro výpočet dovolené (pracovní den) se opouští a právo na dovolenou, respektive čerpání dovolené bude…

Čtěte více

Czech trust services

Svěřenský fond je forma správy majetku. Svěřenský fond vzniká vyčleněním určitého majetku z vlastnictví zakladatele a stává se majetkem na původním vlastníkovi nezávislým. Založením svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. Při založení svěřenského fondu zakladatel svěřenského fondu určí beneficienta, tedy osobu, které je majetek určen, nastanou-li podmínky stanovené zakladatelem (např. uplynutím doby, dosažení určitého věku beneficienta, absolvování vysoké školy, apod.). Svěřenský správce Během doby trvání svěřenského fondu majetek spravuje a drží svěřenský správce jmenovaný zakladatelem. Svěřenský správce je povinen pečovat o majetek ve svěřenském fondu. Jde o tzv. správu cizího majetku. Díky tomuto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele. Svěřenský správce vždy uvádí, že jedná nikoli za sebe, ale za svěřenský fond, jakožto svěřenský správce. Založení svěřenského fondu Založení svěřenského fondu probíhá přijetím statutu ve formě veřejné…

Čtěte více

Od května 2018 bude zaveden tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Článek se zabývá povinností jmenovat pověřence, jakož i funkcemi a činností této osoby při zpracování osobních údajů. Jmenování pověřence Pověřence pro ochranu osobních údajů musí správce nebo zpracovatel jmenovat v každém z těchto případů: zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s určitými výjimkami) hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a určitých trestných činů. v dalších případech stanovených právními předpisy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jmenován u orgánů veřejné moci, které zpracovávají osobní údaje. Jestliže správce nebo zpracovatel bude v rámci svých hlavních činností provádět zpracování údajů, které vyžaduje rozsáhlé a pravidelné monitorování subjektů údajů nebo které spočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů, tak mu…

Čtěte více

  Přepis prezentace: Charakteristika nadace • Podstatným znakem nadace je její účel a dlouhodobost. • Účel: • veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, • dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených. • Veřejně prospěšná je nadace tehdy, jestliže jejím posláním je přispívat v souladu vlastní činností k dosahování obecného blaha a na rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. Nadaci není možné založit: • za účelem podpory politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnosti nebo • za výlučně (nikoliv částečně) výdělečnými cíli. Založení nadace • Založení x vznik, • nadační listinou ve formě notářského zápisu, pořízením pro případ smrti, • Zákon neomezuje počet zakladatelů nadace, avšak tyto osoby musí jednat jednomyslně. Zakladatel musí v zakládací listině nadace uvést alespoň: • název a sídlo nadace, název obsahuje slovo nadace a zpravidla také…

Čtěte více

V článku se zabýváme, co se rozumí pod pojmem péče řádného hospodáře a jaké jsou důsledky, není-li péče řádného hospodáře členem voleného orgánu dodržena. S právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014 se zpřísnily pravidla pro jednání členů volených orgánů včetně orgánů statutárních a klade se větší důraz na péči řádného hospodáře a odpovědnost člena statutárního orgánu, zejména odpovědnost jednatele, odpovědnost představenstva či odpovědnost dozorčí rady. Snad asi největší změny doznala odpovědnost statutárního orgánu za úpadek obchodní korporace, a to zejména v souvislosti se snížením povinné výše základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným až na 1,- Kč. Více se tedy přenesl účel základního kapitálu na odpovědnost člena statutárního orgánu, jehož jednání by mohlo vést až k úpadku. Péče řádného hospodáře a podnikatelský úsudek Dřívější právní úprava v § 194 obchodního zákoníku stanovovala odpovědnost členů představenstva tak, že členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Současně…

Čtěte více

5/5
JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze