JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze

Archiv rubriky: Zajímavosti

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se účinnost zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, která nastane dne 1.6.2021. Ten zpřesňuje některé pojmy, mění způsob zápisu do evidence skutečných majitelů a zavádí přísnější sankce za nesplnění povinností. Zákon ukládá povinnost provést zápis do evidence skutečných majitelů. Pokud tomu tak evidující osoba neučiní, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 500.000 Kč, a dále jí budou pozastavena hlasovací práva a právo na podíl na zisku. Doporučujeme tedy, abyste u Vašich společností zajistili neprodleně zápis do evidence skutečných majitelů, a to do nabytí účinnosti výše uvedeného zákona, tedy do 31.5.2021. Pokud tak učiníte až v době nabytí účinnosti tohoto zákona, vystavujete se riziku uložení sankcí za nesplnění této povinnosti (sankce lze uložit i zpětně). Skutečný majitel je každá fyzická osoba, která může přímo či nepřímo získat více než 25 % majetkového prospěchu a má-li významný podíl na…

Čtěte více

Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. publikována novela zákona o advokacii prosazována Českou advokátní komorou. Mezi podstatné změny patří zejména následující: 1. Advokátní koncipient U advokátních koncipientů se zavádí funkce školitele. Školitelem má nově být dle definice advokát odpovědný za přípravu advokátního koncipienta. Advokát může nyní školit maximálně pět advokátních koncipientů. Advokátní koncipient bude také muset složit nový typ advokátní zkoušky s písemným testem a následně písemnou a ústní zkouškou. Podrobnosti stanoví nový zkušební řád. 2. Navýšení členů kontrolní rady Advokátní komora může nově zadržet a zajistit knihu o prohlášeních o pravosti podpisu či dočasně zakázat provádění advokátních úschov peněz, cenných papírů a jiného majetku. Novela dále podstatně navyšuje počet členů kontrolní rady z 54 členů na 70. 3. Postih tzv. vinklaření Významným přínosem pro advokacii je také vítaná úprava postihu neoprávněného poskytování právních služeb (vinklaření). Novela zákona o advokacii nabývá účinnosti dnem 1. 9.…

Čtěte více

Od května 2018 bude zaveden tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Článek se zabývá povinností jmenovat pověřence, jakož i funkcemi a činností této osoby při zpracování osobních údajů. Jmenování pověřence Pověřence pro ochranu osobních údajů musí správce nebo zpracovatel jmenovat v každém z těchto případů: zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s určitými výjimkami) hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a určitých trestných činů. v dalších případech stanovených právními předpisy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jmenován u orgánů veřejné moci, které zpracovávají osobní údaje. Jestliže správce nebo zpracovatel bude v rámci svých hlavních činností provádět zpracování údajů, které vyžaduje rozsáhlé a pravidelné monitorování subjektů údajů nebo které spočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů, tak mu…

Čtěte více

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 mohou cestující v letecké dopravě žádat kompenzace za zpožděný let, jeho zrušení nebo v případě odepření nástupu na palubu. Jde o paušální náhradu škody cestujícím bez rozdílu o kterého leteckého přepravce se jedná. Vymáhání přímo advokátem V případě, že se Vám při cestě některá z těchto událostí přihodí, můžete neprodleně zahájit další kroky k tomu, aby Vám byly veškeré s tím spojené nepříjemnosti řádně leteckým přepravcem kompenzovány, a to v plné výši.   V případě, že splňujete výše uvedené podmínky, je naše advokátní kancelář připravena na základě plné moci vymáhat veškeré nároky, které Vám v důsledku zpožděného letu vznikly. Snažíme se o to, abyste byli celým procesem co nejméně zatíženi, a tak je proces vymáhání kompenzace za zpožděný let minimální na Váš čas. Napište nám a my se Vám ozveme s dalšími informacemi.

Povinnosti advokáta Důležité pro advokáta nebo advokátní kancelář je, aby dodržovala základní předpisy, kterými se advokát musí řídit. Již to je prvním znakem, který může odlišovat dobré advokáty od těch horších. Povinnosti, které advokát má při výkonu advokacie mu ukládá zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a dále stavovské předpisy, zejména usnesení představenstva č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů (etický kodex). Obecné povinnosti advokáta Základní povinnosti zakotvují základní pravidla chování advokáta při poskytování právních služeb, především advokát musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb (§ 24 zákona), mít na území České republiky sídlo a být v tomto místě k zastižení, používat při výkonu advokacie označení „advokát“, v určitých případech odmítnout poskytnutí právních služeb nebo smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, vést přiměřenou dokumentaci o poskytnutých právních službách. Hlavní povinnosti advokáta vůči klientovi Advokát má vůči klientovi zejména…

Čtěte více

5/5
JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze