Digitální stopa a právo být zapomenut

Digitální stopa

Snad každý už se s tím setkal, když někoho hledal prostřednictvím internetových vyhledávačů. Může tak činit Váš šéf, Váš budoucí zaměstnavatel, Váš kamarád, protistrana v soudním sporu a vlastně kdokoliv.

Jakákoliv informace dostupná na internetu je Vaší digitální stopou. Jde o souhrn informací, na základě kterých je možné Vás identifikovat a dovodit jakékoliv údaje o Vaší osobě, názorech a jednáních. Mohou to být v lepším případě informace pozitivní, v horším pak negativní, a právě na odstranění negativních informací bývá obvykle zájem. V pravém slova smyslu totiž nedohledáte na internetu někoho, ale informace o někom, tj. jeho digitální stopy. Digitální stopy mohou být nedávné, ale mohou být taky desítky let staré.

 

Digitální a mediální stopa

Digitální stopa je jakýkoliv záznam o Vás, ať již fotografie, zvuk nebo psaný projev, který je možné dohledat. Nemusí se jednat pouze o záznam publikovaný Vámi, ale – jak to tak většinou bývá – třetí osobou. Nezřídka kdy to bude například hanlivý text, pomluva na sociální síti (na facebooku, twitteru).

Oproti tomu mediální stopa je záznam uveřejněný v tisku, pravidelných periodických publikacích, a dalších titulech, jejichž články podléhají příslušným mediálním zákonům a u nichž máte zejména právo na uveřejnění odpovědi v médiích, popřípadě další nároky z titulu ochrany osobnosti a náhrady újmy.

Co je problém digitální stopy?

V zásadě jde o to, že ne každá fotografie nebo text o Vás může být příjemný, a tedy může Vám komplikovat život. Například pokud hledáte práci a Váš zaměstnavatel se snaží o Vás zjistit co nejvíce informací, přitom však narazí na fotografie z bujarých večírků. Dále jste třeba naštvali nevrlého souseda hlasitou oslavou narozenin, a tak Vás na internetu pomluvil, konkurence šíří nepravdivé informace o Vaších výrobcích, chcete s někým uzavřít smlouvu, ale na internetu „visí“ dokumenty z dávné exekuce, protože jste kdysi po přestěhování zapomněli uhradit poslední stokorunu za telefon, Váš jmenovec je sňatkový podvodník, někdo využije Vaši fotografii pro své komerční účely, apod. Proto byste tyto informace rádi z internetového prostředí vymazali.

Někdy postačí domluva a záznam je možné (například z internetových stránek škůdce) odstranit popřípadě Vám škůdce poskytne také adekvátní kompenzaci. V mnoha případech však škůdce odstranit záznam o Vás odmítá a Vám nezbývá nic jiného než činit další právní nebo faktické kroky.

Digitální stopa, na rozdíl od fyzických fotografií a listin je všudypřítomná, trvalá a snadno šiřitelná.

Všudypřítomnost

Všudypřítomnost se projevuje tím, že kdokoliv po celém světě, a to i více osob najednou má možnost si ji prohlížet, čímž se může násobit újma z toho vznikající. Termínem autorského práva pojednáváme o potenciální ubikvitě.

Trvalost vs. právo být zapomenut

Trvalost se pak projevuje tím, že na rozdíl od myšlenek a stop v běžném životě, digitální stopa nezaniká a nedochází k jejímu vymazávání. Na tuto skutečnost již reagoval Evropský soudní dvůr, který v jednom přelomovém a často citovaném rozhodnutí (C-131/12) proti společnosti Google definoval tzv. právo být zapomenut a právo být vymazán. Toto právo bylo posíleno GDPR nařízením.[1]  GDPR nařízení v článku 17 umožňuje, aby subjekt údajů mohl požadovat vymazání jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů uvedený v GDPR nařízení.

Šířitelnost

Dále je třeba zmínit, že digitální stopa o Vás je šiřitelná. To znamená, že aniž by bylo potřeba složitých operací, často i jediným kliknutím může být dále publikována a nabízena dalším subjektům. Šíření tak není ani materiálně, ani časově, ani finančně náročné. V některých případech může takové šíření způsobit těžko napravitelné následky, neboť k újmě dojde v době, kdy už nemůže být šíření uspokojivě zastaveno.

Nepochopení kontextu

Mezi Vámi a známými může být blízký vztah, ve kterém chápete „jak to ten druhý myslel“. V psaném projevu, zejména pak v online prostředí, může docházet k různým dezinterpretacím. A proto při zveřejňování jakéhokoliv příspěvku myslete na to, jak jej může vykládat někdo, kdo Vás vůbec nezná a kdo může být například Váš potenciální zaměstnavatel.

I když si myslíte, že může být Váš výrok jakkoliv dobrý, ne každý může tento názor sdílet, a byla by škoda přijít o dobrou příležitost, kvůli nedorozumění.

Pomluva na internetu

Může to být určitá forma kyberšikany. Může to být odplata nebo vyřizování účtů. Může to být pouhý konkurenční boj.

Pomluva na internetu zveřejněná na facebooku, twitteru, webových stránkách, se projevuje tím, že třetí osoba zveřejní jakýkoliv nepravdivý nebo zavádějící údaj, který může poškozenému významně ublížit. Často takové informace jsou nepravdivé, zavádějící nebo hrubě zkreslené úmyslně a nikoliv nedopatřením. Většinou tyto informace odstraňuje na žádost sám provozovatel, avšak nestane-li se tak, neznamená to, že vymazání nelze dosáhnout jinak.

Ať již došlo k zásahu do ochrany osobnosti, nekalosoutěžního jednání, trestnému činu, přestupku, zásahu do autorského práva, vždy se poškozený může obrátit s pomocí na soud, popřípadě jiné státní orgány. Vždy je také potřeba pečlivě zvážit, zda takový krok nezpůsobí ještě větší „popularitu“ výroku, který se nám nelíbí.

Právo být zapomenut

Jak už jsem uvedl výše, právo být zapomenut je významným institutem, prostřednictvím kterého se může dotčená osoba domáhat výmazu určitých údajů o sobě. Právo být zapomenut dle GDPR je zohledněno v čl. 17 GDPR nařízení. Zejména půjde o případy, kdy dotčená osoba zakáže údaje o sobě zpracovávat, neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, jsou tyto informace zpracovány protiprávně.

Nutno zdůraznit, že právo být zapomenut se vztahuje nikoliv jen na vymazání konkrétního údaje, ale také na veškeré odkazy, kopie či replikace.

Závěr

Abych to celkově shrnul, dávejte si pozor, jaké informace sami šíříte, popřípadě dohlížejte na to, jaké informace jsou  o Vás šířeny jinými osobami. Platí zde princip přímé úměry, a proto čím méně informací o sobě budete na internetu sdílet, tím pro Vás lépe. Pokud už přeci jen o Vás kolují nelíbivé údaje, využijte právo být zapomenut a požadujte jejich odstranění. Popřípadě využijte všechny své prostředky k tomu, aby Vám byla také poskytnuta adekvátní kompenzace.

[1] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)