Leasing a jeho vyúčtování


Přepis prezentace:

LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU  neexistuje ustanovení upravující leasingovou smlouvu – smlouva nepojmenovaná (inominátní) dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  zpravidla smlouva, VOP, pojištění, splátkový kalendář (daňový doklad)  při podpisu ručení se doporučuji úředně ověřený podpis (odpadají problémy s dokazováním)  Nejčastější druhy leasingu:  operativní leasing, zpětný leasing a finanční leasing.

LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU  Operativní leasing je dočasné poskytnutí předmětu leasingu leasingovému nájemci. Svou charakteristikou se podobá spíše nájmu,  nezakládá leasingovému nájemci právo na převod vlastnického práva jeho koupí.  Leasingový nájemce hradí rozdíl mezi pořizovací hodnotou a zůstatkovou hodnotou. Leasingový nájemce tak předmět leasingu užívá, zatímco leasingový pronajímatel zabezpečuje provozuschopnost předmětu leasingu. Na leasingového nájemce tak nepřechází některá nebo všechna rizika spojená s vlastnictvím předmětu leasingu.  U zpětného leasingu je dodavatelem předmětu leasingu leasingový nájemce. Jeho hlavním účelem je snižování nákladů podniků, uvolňování vázaného kapitálu apod.

LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU FINANČNÍ LEASING  Finanční leasing má funkci finanční a pořizovací  Kdo nese riziko? Judikováno, že leasingový pronajímatel poskytuje finanční prostředky leasingovému nájemci a ten jej užívá na své náklady a na své riziko.  Závazkový vztah, jehož podstatou je závazek leasingového pronajímatele předat leasingovému nájemci na určitou dobu, která bývá zpravidla ujednána v období 24 – 60 měsíců, věc k užívání oproti závazku hradit leasingové splátky.

LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU FINANČNÍ LEASING  Věc ve vlastnictví leasingového pronajímatele.  Leasing. pronajímatel sice zůstává po celou dobu trvání leasingu vlastníkem předmětu leasingu, jeho práva a povinnosti související s vlastnictvím předmětu leasingu (s výjimkou práva věc zcizit nebo zatížit právem třetí osoby) však náležejí nájemci.“ (srov. ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2013 sp. zn: 29 Cdo 4239/2011)

LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU FINANČNÍ LEASING  zpravidla nově pořízená věc, konkrétně označená a na přání leasingového nájemce  Přechod vlastnického práva:  leasingový nájemce právo na to, aby na něj leasingový pronajímatel převedl vlastnické právo k předmětu leasingu, jakmile splní veškeré smluvní podmínky (zejména se jedná o podmínku úhrady všech peněžitých dluhů vůči leasingovému nájemci) – na výzvu, po podpisu kupní ceny, úhradě zbytkové kupní ceny apod.,  popřípadě na něj toto právo přechází po splnění podmínek a uběhnutí doby leasingu automaticky, záleží na ujednání.

RIZIKA A NÁKLADY SPOJENÉ S LEASINGEM  Leasingový nájemce nese po celou dobu trvání leasingového vztahu část nebo všechna rizika spojená s držením a užíváním předmětu leasingu (vychází se s ujednání mezi stranami).  Týká se také rizik za zničení, poškození nebo odcizení předmětu leasingu.  POZOR, i tyto události jej nezbavují povinnosti hradit leasingové splátky, a to i poté, kdy předmět leasingu se se stal nezpůsobilý k užívání, byl odcizen či dokonce zanikl.  Leasingový nájemce také hradí veškeré náklady spojené s jeho užíváním, včetně nákladů na údržbu, provoz, mýtné apod. To jej také odlišuje od běžného nájmu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.  Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.  zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran.  nedotýká se práv na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů, ujednání o smluvním úroku z prodlení, ani případného zajištění leasingového závazku.  vhodné v leasingových smlouvách uvést.  zaniká především právo leasingového nájemce požadovat převod vlastnického práva na jeho osobu.

NÁROKY PRONAJÍMATELE PO ODSTOUPENÍ  Je-li to mezi smluvními stranami sjednáno, má leasingový pronajímatel právo na úhradu nesplacené jistiny resp. čisté účetní hodnoty předmětu leasingu resp. odúročené finanční služby, tedy všech sjednaných leasingových splátek, které by byly splatné až do konce sjednané doby leasingu  Přitom odečte finanční náklady leasingového pronajímatele (zejména úroků z úvěru), aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Již mnohokrát bylo judikováno, že toto ujednání neporušuje dobré mravy. (srov např. STANOVISKO Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 9. 2010 sp. zn.: Cpjn 204/2007)

NÁROKY PRONAJÍMATELE PO ODSTOUPENÍ  Odstoupením od leasingové smlouvy vzniká leasingovému pronajímateli také právo žádat úhradu nákladů, jež mu vznikly v souvislosti s předčasným ukončením leasingové smlouvy,  zejména nákladů na:  zajištění a transport předmětu leasingu,  uschování a  náklady související s prodejem předmětu leasingu

PRODEJ A PŘIČTENÍ KUPNÍ CENY  leasingový pronajímatel po odstoupení věc prodá.  musí předmět leasingu prodat za cenu obvyklou v místě a čase za obdobných podmínek u obdobného předmětu leasingu.  požadavek náležité péče.  Bude-li prodán za cenu nižší, soud nárok nepřizná do ceny obvyklé. Máte-li takovou žalobu, doporučuje se cenu přiměřeně navýšit.  Pokud by si leasingový pronajímatel předmět leasingu ponechal, může leasingový nájemce požadovat obvyklou hodnotu jinak by se leasingový pronajímatel na úkor leasingového nájemce o tuto částku bezdůvodně obohatil – žaloby na vydání bezdůvodného obohacení.

KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ  Též leasingové vyrovnání, finanční vyrovnání, atp.  vyúčtování vzájemných práv a povinností, jakmile je leasing předčasně ukončen. Toto vyúčtování provádí leasingový pronajímatel.  obsahuje dlužné leasingové splátky, nesplacenou jistinu, náklady vzniklé leasingovému pronajímateli v souvislosti s odstoupením od leasingové smlouvy a odečtení toho, co leasingový pronajímatel z výtěžku zpeněžení obdržel, případně odečtení ceny obvyklé. Započtení je v tomto případě možné.  Konečné vyúčtování rovněž představuje výzvu k úhradě některých dlužných částek dle § 1958 odst. 2 ObčZ.

KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ  Pozor na splatnost x datum vystavení x datum splatnosti na faktuře x datum doručení  Některé nároky již splatné, některé nikoliv  Jak je to s přeplatkem? Má leasingový pronajímatel povinnost jej vrátit?  Nakládání s majetkem vs. spravedlivé uspořádání poměrů

ODEVZDÁNÍ PŘEDMĚTU LEASINGU  Pronajímatel požaduje předmět leasingu z titulu svého vlastnického práva – reivindikační žaloba  leasingový nájemce povinen na výzvu odevzdat pronajímateli předmět leasingu, jinak může vzniknout i trestněprávní odpovědnost za neoprávněné užívání cizí věci (srov. Např. USNESENÍ Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 2012 sp. zn.: 4 Tdo 1220/2012-30 )  dle ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku nebo za trestný čin zpronevěry dle ustanovení § 206 tr. zák. „Jestliže pachatel v rozporu se zněním tzv. leasingové smlouvy po ukončení smluvního vztahu předmět leasingu nevrátí leasingové společnosti, i když mu zanikl právní důvod jejího dalšího užívání, ale naopak i nadále jej neoprávněně užívá způsobem nasvědčujícím tomu, že hodlá oprávněnou osobu na delší dobu vyloučit z dispozice s předmětem leasingu (např. pachatel vůbec nereaguje na opětovné výzvy k vydání předmětu leasingu, který dlouhodobě neoprávněně používá jako vlastní věc), může být takové jednání posouzeno jako trestný čin zpronevěry.“ (srov. Např. USNESENÍ Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2003 sp. zn.: 6 Tdo 1225/2003).  Zbývá podotknout, že nárok na vrácení předmětu leasingu se nepromlčuje, neboť se jedná o nárok z titulu vlastnického práva.