Postup při dopravní nehodě a odškodnění dopravní nehody

Postup při dopravní nehodě a odškodnění dopravní nehody

Přepis prezentace:

V této prezentaci se dozvíte především • Jak postupovat při dopravní nehodě • jak se zachovat v případě, že Vám někdo způsobil majetkovou škodu nebo újmu na zdraví, abyste nepřišli o nárok na odškodnění dopravní nehody a • co dělat, jestliže došlo k ujetí od dopravní nehody nebo je vozidlo nepojištěno? • Autonehody jsou jedním z nejčastějších příčin vzniku újmy na zdraví jiných škodných událostí. Mezi řidiči existuje mnoho nejasností, ohledně toho jak postupovat, jsou-li účastníkem dopravní nehody.

Jak postupovat při vzniku dopravní nehody: 1. Předejděte dalším újmám na zdraví a majetku. 2. Zastavte vozidlo, 3. zjistěte stav události 4. je-li to potřeba, poskytněte první pomoc. 5. učiňte vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě nehody. 6. učiňte tak předtím, než se budete zabývat otázkou možného vzniku odškodnění dopravní nehody a zajišťováním důkazů.

Jak postupovat při vzniku dopravní nehody: • Údaje, dokumenty, důkazy. • Při autonehodě mají účastníci povinnost poskytnout si součinnost. • Jestliže jste účastníkem dopravní nehody, máte-li možnost, zjistěte si jméno a bydliště škůdce a vlastníka vozidla nejlépe nahlédnutím do dokladů, SPZ vozidla. • Dále si zjistěte pojistitele, u kterého je automobil, kterým byla dopravní nehoda způsobena, pojištěn pro případ dopravní nehody, u zahraničních vozidel údaje o zelené kartě. • Pořiďte si také fotografie z místa nehody, identifikujte svědky, udělejte si náčrtek místa nehody. U důkazů prokazujících vznik nároku na odškodnění dopravní nehody samozřejmě platí čím více, tím lépe.

Jak postupovat při vzniku dopravní nehody: • Záznam dopravní nehody. • Sepište společný záznam o dopravní nehodě, který podepište. • Záznam se zpravidla podává na formuláři “ evropský záznam dopravní nehody • Ke stažení například zde: http://www.aktp.cz/cs/odskodneni-dopravni- nehody/ • Ve formuláři o dopravní nehodě uveďte specifikaci, místa, kde k dopravní nehodě došlo a kdy se tak stalo, kdo je účastníkem dopravní nehody a vlastníkem vozidel, která vozidla. co nejlépe popsat, jak k nehodě došlo a následky dopravní nehody.

Kdy máte povinnost oznámit dopravní nehody Policii ČR? • Při ujetí od dopravní nehody, nebo pokud řidič není znám, řidič nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody, • usmrcení nebo zranění osoby při dopravní nehodě, • vzniku hmotné škody na vozidlech nebo věcech, která zřejmě převyšuje částku 100 000 Kč, • poškození majetku třetí osoby při autonehodě (dům, plot, apod.), • poškození pozemní komunikace, značení atd., • autonehodě, kdy nelze snadno zabezpečit obnovení plynulosti provozu.

Po zavolání PČR • Do příjezdu policie se zdržte jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel, požití alkoholu atd. (i to se stává), • O dopravní nehodě je sepsán protokol, který Vám také poslouží jako důkaz při uplatnění nároků z titulu odškodnění po dopravní nehodě. Znění policejního protokolu o dopravní nehodě si pečlivě pročtěte a uveďte případně své připomínky. • Je-li to možné, zaznamenejte si namítané rozpory (např. pořízením fotografie).

Došlo-li k újmě na zdraví, má poškozený nárok na: • odškodnění bolesti a další nemajetkové újmy, ztížení společenského uplatnění, • účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, • po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě ztrátu peněžitým důchodem. • duševní útrapy osob blízkých při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví při dopravní nehodě a přiměřené náklady spojené s pohřbem,

Zranění v souvislosti s nehodou • Veškeré výše uvedené nároky musí být v příčinné souvislosti s poškozením zdraví při autonehodě. Neexistuje například, aby člověk cestující se zlomenou končetinou požadoval náhradu újmy na zdraví, za zlomenou končetinu. (Je-li však v důsledku dopravní nehody končetina dále poškozena, vznikají mu další „navíc“ náklady na léčení, pak jsou nároky zachovány)

Nepojištěné a neznámé vozidlo • Jestliže při dopravní nehodě vozidlo není pojištěno • Jestliže pojistitel škůdce není znám, ať již z důvodu nespolupráce škůdce, či z jiných důvodů, • má poškozený účastník dopravní nehody nárok na získání odškodnění

Krácení pojistného plnění Neplnění pojišťovny Dopravní nehody Odškodnění za úraz ve škole Vypovězení pojistné smlouvy Pojištění Krácení pojistného plnění u úrazu Promlčecí doba Plnění pojišťovnou Důchodové pojištění Úraz ve škole Invalidní důchod Renta Pracovní úraz Krácení pojistného plnění u vozidel Ověřování zdravotního stavu Pojištění automobilu Úraz na chodníku Dovolená Exekuce Pojištění domácnosti Náhrada škody Odškodnění za úraz Pojišťovna nevyplatila pojistné Totální škoda Pracovní neschopnost Bolestné Spor s pojišťovnou Odškodnění Trvalé následky Odškodnění za poškození majetku Úraz Ostatní Vyplacení pojistného Pojistné plnění Zamítnuté plnění od pojišťovny