Postup SVJ při prodeji jednotky vlastníka poskytujícího krátkodobé ubytování typu Airbnb

Novela občanského zákoníku poskytuje od 1. července 2020 novou zbraň SVJ proti rušitelům v domě, když zavádí možnost domáhat se u soudu prodeje jednotky toho vlastníka, který omezuje nebo znemožňuje výkon práv ostatních vlastníků.

Konkrétně § 1184 OZ stanovuje, že na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.

Výstraha musí obsahovat:

  • důvod jejího udělení,
  • upozornění na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a
  • výzvu, aby se vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil a
  • lhůtu do kdy tak má vlastník učinit.

K nápravě má vlastník lhůtu nejméně 30 dnů, popřípadě jinou přiměřenou lhůtu uvedenou ve výstraze.

Vlastníci jednotek se tak budou moci domoci prodeje jednotky toho vlastníka, který podstatným způsobem omezuje ostatní vlastníky v domě, pokud svůj souhlas s takovou žalobou vysloví většina všech vlastníků jednotek (nepřihlíží se k hlasu porušujícího vlastníka).

Je otázkou budoucího výkladu soudů, jak na toto ustanovení bude pohlížet judikaturní praxe. Zejména zda takový postup nemůže být shledán jako protiústavní omezení vlastnického práva a zda se bude vztahovat i na poskytování krátkodobého ubytování za úplatu. Rovněž očekáváme, že bude judikaturou řešeno, za jakých podmínek k takovému prodeji může dojít. Do té doby by bylo vhodné povinnosti, jejichž důsledkem může být nařízení prodeje jednotky, definovat alespoň v domovním řádu nebo jiném společném dokumentu.