Povinnosti advokáta

Povinnosti advokáta

Povinnosti advokáta

Důležité pro advokáta nebo advokátní kancelář je, aby dodržovala základní předpisy, kterými se advokát musí řídit. Již to je prvním znakem, který může odlišovat dobré advokáty od těch horších. Povinnosti, které advokát má při výkonu advokacie mu ukládá zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a dále stavovské předpisy, zejména usnesení představenstva č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů (etický kodex).

Obecné povinnosti advokáta

Základní povinnosti zakotvují základní pravidla chování advokáta při poskytování právních služeb, především advokát musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb (§ 24 zákona), mít na území České republiky sídlo a být v tomto místě k zastižení, používat při výkonu advokacie označení „advokát“, v určitých případech odmítnout poskytnutí právních služeb nebo smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, vést přiměřenou dokumentaci o poskytnutých právních službách.

Hlavní povinnosti advokáta vůči klientovi

Advokát má vůči klientovi zejména povinnost chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty. Advokát je povinen řádně informovat klienta, jak postupuje vyřizování jeho věci, poskytnout mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů, po skončení poskytování právních služeb bez zbytečného odkladu odevzdat klientovi všechny pro věc významné písemnosti.

Jedním ze základních kamenů advokacie je povinnost advokáta zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb a této povinnosti může být advokát zproštěn pouze klientem. V případě jakékoliv překážky ve výkonu advokacie je advokát povinen ustanovit jiného advokáta svým zástupce. Advokát není oprávněn ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem. Advokát rovněž vede přiměřené záznamy o svých výkonech a na požádání předloží klientovi obsah těchto záznamů s úplným vysvětlením. Advokát je rovněž povinen činit neodkladné úkony po ukončení poskytování právních služeb, aby klient neutrpěl újmu na svých právech.

Advokát by měl dodržovat pravidla advokátního stavu

Advokacie je oblast zakládající se na několika principech, důležitých pro výkon právní praxe.

Advokáti se musí chovat se poctivě, čestně a slušně a tím přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu a zachovávat náležitou úctu a zdvořilost vůči soudům a jiným orgánům, které rozhodují o právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly a dodržovat stanovená nebo obvyklá zvláštní pravidla pro jednání před soudy nebo jinými orgány. Každý advokát se musí chovat tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, přičemž je povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže.