Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

Přihlášení pohledávky

Pokud Váš dlužník čelí insolvenčnímu řízení, které se povinně zveřejňuje v insolvenčním rejstříku, je na věřiteli, aby zajistil své řádné přihlášení tím, že podá přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Přihlášení je nutné provést jak u pohledávky nevymáhané, tak u pohledávky, o které je již vedeno civilní soudní řízení pod nějakou spisovou značkou, a to vždy u insolvenčního soudu. Pouze přihlášený věřitel se účastní insolvenčního řízení. Přihláška pohledávky se podává vždy na formuláři k insolvenčnímu soudu a spisové značce, pod kterým je konkrétní insolvenční řízení vůči dlužníkovi vedeno.

Lhůta pro přihlášení

Přihlášku pohledávky je možné podat až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím soudu o úpadku. Jinak k ní nebude v insolvenčním řízení přihlíženo. Po uplynutí lhůty k přihlášení nelze také měnit důvody pohledávky uvedené v přihlášce (např. že pohledávka byla přihlášena z titulu zápůjčky, později věřitel bude tvrdit, že vznikla.

Skutečnosti uvedené v přihlášce

Při zodpovězení otázky, jak podat přihlášku pohledávky do insolvence vůči dlužníkovi, je třeba vždy uvést konkrétní okolnosti, na kterých se pohledávka zakládá, tedy důvod vzniku pohledávky, její výše včetně výše příslušenství, zda se jedná o podmíněnou nebo nepodmíněnou pohledávku, splatnou nebo nesplatnou, dovolat se zajištění apod.

Přihlásit lze i budoucí nároky třetích osob například z titulu ručení, směnečného rukojemství, regresních nároků apod.

Technické náležitosti

Nezapomeňte podat podepsanou a datovanou přihlášku včetně příloh ve dvojím (2) vyhotovení na soud (elektronicky samozřejmě jednou).

Nesprávné přihlášení pohledávky

Insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek, které mu zasílá soud. K přihlášce věřitel musí připojit listiny vztahující se k pohledávce, aby je insolvenční správce mohl přezkoumat, jinak bude věřitel insolvenčním správcem vyzván k jejich doplnění. Současně věřitele poučí, jak přihlášku opravit nebo doplnit, aby mohla být v insolvenci úspěšně akceptována.

Pro další postup nás neváhejte kontaktovat: office@aktp.cz.