Snížení ceny díla o pozastávky při úpadku

Snížení ceny díla o hodnotu pozastávky při úpadku zhotovitele

Byla řešena otázka, zda si objednatel na základě smluvního ujednání se zhotovitelem může snížit cenu díla o hodnotu pozastávky v okamžiku, kdy vůči zhotoviteli byl prohlášen v úpadek. S ohledem na zásady stanovené insolvenčním zákonem se vedly diskuse, zda tento postup neznamená určité zvýhodnění objednatele oproti jiným dlužníkovým věřitelům, když objednatel není nucen zadržovanou výši pozastávky poskytnout ve prospěch majetkové podstaty.

Co jsou pozastávky

Pozastávkou (zádržným) se rozumí dohodou stran určená část ceny díla, která je hrazena, za splnění určitých podmínek. Typicky k úhradě pozastávky dochází v několika částech, obvykle po provedení díla a odstranění případných vad a nedodělků a dále ve sjednaném rozsahu po uplynutí záruční doby a odstranění záručních vad, které se na díle v době trvání záruční doby vyskytly. Pozastávka bývá někdy vyplacena také, je-li nahrazena bankovní zárukou.

Pozastávka tedy v určitém smyslu chrání objednatele díla a zajišťuje, aby byl zhotovitel přinejmenším motivován odstraňovat ty vady, které se na díle při dokončení, resp. v záruční době vyskytnou.

Pozastávka není zvláštním ujednáním o odkladu splatnosti ceny díla, nýbrž ujednáním o vzniku práva na zaplacení hodnoty pozastávky (části ceny díla), nebude-li dílo mít vady.

Ve vztahu k otázce právní povahy „zádržného“ či „pozastávky“ části ceny díla je judikatura již ustálena v závěru, podle kterého smluvní ujednání o pozastávce upravuje ve stanoveném rozsahu vznik práva na zaplacení (části) ceny díla, a nikoli splatnost ceny díla[1].

Jinak řečeno, pohledávka zhotovitele na zaplacení „zadržené“ části ceny díla (pozastávky) vznikne (může vzniknout) jen tehdy, budou-li splněny předpoklady určené smlouvou o dílo. Mezi ně typicky patří (a jinak tomu nebylo – se zřetelem k obsahu obou uzavřených smluv o dílo – ani v poměrech nyní projednávané věci) dokončení díla bez vad a nedodělků, uplynutí sjednané záruční doby, eventuálně (bylo-li plnění zhotovitele vadné) také vypořádání nároků objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

Rozdíl spočívá zejména v tom, že se pozastávka nestane rozhodnutím o úpadku splatná, věřitelem je přihlášena do insolvenčního řízení s odkládací podmínkou, která dále trvá a buď bude v insolvenčním řízení tato podmínka naplněna a pozastávka se stane splatnou, nebo také po celou dobu trvání insolvenčního řízení být splatná nemusí. Tuto problematiku je nutné řešit zejména v případě úpadku objednatele.

Nastal úpadek zhotovitele a chceme snížení pozastávky. Co dál?

Co se však stane v případě, že bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, ve kterém bude osvědčen úpadek zhotovitele?

V takovém okamžiku objednatel nemá hotové dílo či dílo dokončeno sice bylo, ale zhotovitel nebude schopen splnit své povinnosti z odpovědnosti za záruční vady díla. Objednatel se proti této situaci chránil tím, že se zhotovitelem uzavřeli ujednání o snížení ceny díla o cenu záruky v dohodnuté výši.

Stanovisko soudu ke snížení ceny díla při úpadku smluvně

Předchozí judikatura dovozovala, že v případě aktivace insolvenční doložky ve znění: při rozhodnutí o úpadku dlužníka nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka se snižuje cena díla o 20 % z ceny díla bez DPH., případně o výši všech realizovaných i budoucích pozastávek, jsou neúčinnými právními úkony, kterými došlo ke zkrácení uspokojení ostatních věřitelů dlužníka, neboť těmito ujednáními byla snížena cena díla o 20 %, případně o hodnotu všech pozastávek, a to i za situace, kdy dílo bylo bezvadné a žádné vady se na něm ani po dobu záruční doby nevyskytly. jde o neúčinný právní úkony.

Insolvenční doložka o sníženy ceny díla o pozastávku je možná

Soudy však nyní dospěly k závěru, že pokud se smluvní strany dohodly, že cena díla představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy, včetně závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost a pro případ vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 20 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), s tím, že okamžikem vydání některého z těchto rozhodnutí se cena díla automaticky snižuje o cenu záruky v dohodnuté výši. Tímto okamžikem rovněž zaniká nárok na uvolnění (ve smlouvě sjednané) pozastávky.

Závěrečné shrnutí

Lze tedy shrnout, že dojde-li v průběhu provádění díla k úpadku zhotovitele či naplnění dalších podmínek uvedených v insolvenčních doložkách, pak se k tomuto okamžiku může dohodnutá cena díla snižit o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal.

[1]              Srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 2076/2007, k nimž se Nejvyšší soud následně přihlásil např. v rozsudku ze dne 16. listopadu 2016, sp. zn. 23 Cdo 1357/2016, v rozsudku ze dne 28. února 2017, sen. zn. 29 ICdo 12/2015, uveřejněném pod číslem 92/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo v rozsudku ze dne 27. listopadu 2018, sp. zn. 32 Cdo 4443/2017

Hlavní stránka