Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. publikována novela zákona o advokacii prosazována Českou advokátní komorou. Mezi podstatné změny patří zejména následující:
1. Advokátní koncipient

U advokátních koncipientů se zavádí funkce školitele. Školitelem má nově být dle definice advokát odpovědný za přípravu advokátního koncipienta. Advokát může nyní školit maximálně pět advokátních koncipientů. Advokátní koncipient bude také muset složit nový typ advokátní zkoušky s písemným testem a následně písemnou a ústní zkouškou. Podrobnosti stanoví nový zkušební řád.

2. Navýšení členů kontrolní rady

Advokátní komora může nově zadržet a zajistit knihu o prohlášeních o pravosti podpisu či dočasně zakázat provádění advokátních úschov peněz, cenných papírů a jiného majetku. Novela dále podstatně navyšuje počet členů kontrolní rady z 54 členů na 70.

3. Postih tzv. vinklaření

Významným přínosem pro advokacii je také vítaná úprava postihu neoprávněného poskytování právních služeb (vinklaření).

Novela zákona o advokacii nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017, s výjimkou části věnované bezplatné právní pomoci, která vstupuje v účinnost až od 1. 7. 2018.