Založení nadace

Založení nadace

 

Přepis prezentace:

  • Charakteristika nadace • Podstatným znakem nadace je její účel a dlouhodobost. • Účel: • veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, • dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených. • Veřejně prospěšná je nadace tehdy, jestliže jejím posláním je přispívat v souladu vlastní činností k dosahování obecného blaha a na rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.
  • Nadaci není možné založit: • za účelem podpory politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnosti nebo • za výlučně (nikoliv částečně) výdělečnými cíli.
  • Založení nadace • Založení x vznik, • nadační listinou ve formě notářského zápisu, pořízením pro případ smrti, • Zákon neomezuje počet zakladatelů nadace, avšak tyto osoby musí jednat jednomyslně.
  • Zakladatel musí v zakládací listině nadace uvést alespoň: • název a sídlo nadace, název obsahuje slovo nadace a zpravidla také označení poukazující na její účel. • jméno zakladatele a jeho bydliště nebo sídlo, • vymezení účelu, pro který se nadace zakládá, • údaj o výši nadačního kapitálu; • určení správce vkladů; • údaj o výši vkladu každého zakladatele, • počet členů správní rady a dozorčí rady, případně revizora, • podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně okruh osob, jimž je lze poskytnout, nebo okruh činností, jež nadace může vzhledem k svému účelu vykonávat, anebo určení, že tyto náležitosti stanoví statut nadace.
  • Statut nadace • Listina, která upravuje vnitřní poměry nadace, způsob jednání orgánů nadace, • podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, • okruh osob, kterým je lze poskytovat , • další skutečnosti. • Statut se vydává společně s nadační listinou zakladatelem, nebo jej vydává správní rada do jednoho měsíce ode dne vzniku nadace – nezbytný souhlas dozorčí rady
  • Rozdíly Nadace • trvalý charakter • předmět vkladu musí splňovat předpoklad trvalého výnosu • majetek lze zcizit, jen pokud to neodporuje vůli osoby, která nadaci darovala dar nebo splnila vkladovou povinnost. Jinak jen za protiplnění zahrnuté do nadační jistiny nebo v případě takové změny okolností, kterou nebylo možné předvídat a jinak se s ní nelze vypořádat ani při vynaložení péče řádného hospodáře. Nadační fond • dočasný charakter • předmět vkladu nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu • majetek lze zcizit, jestliže je to v souladu s účelem, lze jej užít k obezřetným investicím
  • Rozdíly Nadace • nadační jistina a nadační kapitál • souhrnná výše vkladů 500.000,- Kč • přeměna na nadační fond nebo sloučení s jinou nadaci je možné Nadační fond • nevytváří se nadační jistina ani nadační kapitál • výše vkladů není omezena • přeměna nadačního fondu na nadaci musí být výslovně připuštěna zakladatelským právním jednáním
  • Zápis do veřejného rejstříku • Pro vznik nadace je třeba, aby byla zapsána do veřejného rejstříku. • Návrh podává zakladatel; není-li to možné a neurčil-li zakladatel něco jiného, podá návrh na zápis její správní rada. • Nadace vzniká dnem, ke kterému dojde k zápisu do tohoto rejstříku.