Založení svěřenského fondu a advokátní svěřenská správa

Svěřenský fond je forma správy majetku. Svěřenský fond vzniká vyčleněním určitého majetku z vlastnictví zakladatele a stává se majetkem na původním vlastníkovi nezávislým. Založením svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. Při založení svěřenského fondu zakladatel svěřenského fondu určí beneficienta, tedy osobu, které je majetek určen, nastanou-li podmínky stanovené zakladatelem (např. uplynutím doby, dosažení určitého věku beneficienta, absolvování vysoké školy, apod.).

Czech trust services

Svěřenský správce

Během doby trvání svěřenského fondu majetek spravuje a drží svěřenský správce jmenovaný zakladatelem. Svěřenský správce je povinen pečovat o majetek ve svěřenském fondu. Jde o tzv. správu cizího majetku.

Díky tomuto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele.

Svěřenský správce vždy uvádí, že jedná nikoli za sebe, ale za svěřenský fond, jakožto svěřenský správce.

Založení svěřenského fondu

Založení svěřenského fondu probíhá přijetím statutu ve formě veřejné listiny (notářského zápisu). Každý svěřenský fond musí mít statut, který vydává zakladatel. Aby mohl svěřenský fond správně plnit svůj účel, musí statut při založení svěřenského fondu obsahovat určité specifické údaje. Statut může obsahovat i další podmínky pro nakládání s majetkem ve svěřenském fondu.

Statut svěřenského fondu

Statut obsahuje označení svěřenského fondu, označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku tak, aby nemohl být zaměněn s jiným majetkem. Dále statut obsahuje vymezení soukromého nebo veřejného účelu svěřenského fondu, podmínky, za kterých může dojít k plnění ze svěřenského fondu, včetně toho, kdy a komu mohou být vydány plody a užitky za trvání svěřenského fondu.

Statutu jakož i osobě svěřenského správce je nezbytné věnovat náležitou pozornost, tak aby majetek, který je do fondu vyčleněn byl náležitě ochráněn, aby bylo zajištěno jeho řádné převzetí beneficientem a byl tak naplněn účel zamýšlený zakladatelem.

Statut také obsahuje údaj o době trvání svěřenského fondu, pokud takový údaj uveden nebude, pak platí, že je svěřenský fond zřízen na dobu neurčitou.

Samozřejmě je třeba také určit osobu, které má být ze svěřenského fondu plněno při jeho zániku, tj. obmyšlené osoby (beneficienta). Tato osoba nemusí být určena přímo jménem a příjmením, může být také uveden způsob určení této osoby.

Kromě výše uvedených náležitostí by statut měl obsahovat počet svěřenských správců a způsob jejich jednání, zejména v situacích, kdy bude jmenováno více svěřenských správců.

Advokátní svěřenská správa

Dle § 56 zákona o advokacii je advokát oprávněn spravovat cizí majetek (tzv. advokátní svěřenská správa), přičemž na rozdíl od jiných subjektů se na advokáta vztahují příslušná ustanovení zákona o advokacii, a to zejména:

  • Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě;
  • je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.
  • Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.
  • Advokát dále má vysokoškolské vzdělání v oblasti právní a absolvovanou advokátní zkoušku, což zajišťuje vyšší odbornost a pečlivý přístup ke svěřenému majetku.

Vzhledem k těmto skutečnostem doporučujeme využít tzv. advokátní svěřenskou správu, před běžnou správou majetku vykonávanou kterýmikoliv jinými subjekty. Pro více informací se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.