Zápis do evidence skutečných majitelů

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se účinnost zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, která nastane dne 1.6.2021. Ten zpřesňuje některé pojmy, mění způsob zápisu do evidence skutečných majitelů a zavádí přísnější sankce za nesplnění povinností.

Zákon ukládá povinnost provést zápis do evidence skutečných majitelů. Pokud tomu tak evidující osoba neučiní, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 500.000 Kč, a dále jí budou pozastavena hlasovací práva a právo na podíl na zisku.

Doporučujeme tedy, abyste u Vašich společností zajistili neprodleně zápis do evidence skutečných majitelů, a to do nabytí účinnosti výše uvedeného zákona, tedy do 31.5.2021.

Pokud tak učiníte až v době nabytí účinnosti tohoto zákona, vystavujete se riziku uložení sankcí za nesplnění této povinnosti (sankce lze uložit i zpětně).

Skutečný majitel je každá fyzická osoba, která může přímo či nepřímo získat více než 25 % majetkového prospěchu a má-li významný podíl na hlasovacích právech nebo může jinak fakticky ovládat a vykonávat rozhodující vliv na společnost.