Jak zvýšit šance na úspěch v soudním sporu

Soudní spor je poměrně složitý proces, při kterém se aplikují pravidla občanského soudního řádu a hmotné právo (tj. příslušné právní předpisy). Je možné také na podporu svých tvrzení také citovat rozhodnutí v obdobných věcech.

Často se v praxi setkáváme s tím, že účastník protistrany není zastoupen advokátem, což může být základní chyba, neboť často lze vidět, že nedokáže uplatnit všechny své možnosti, které ve svém důsledku vedou k prohře v soudním sporu. V případě, že nárok není výslovně jednoznačný (a je tedy sporný), je základním předpokladem dobrý advokát.

Písemná podání

Ponechme teď stranou procesní povinnosti, kdy již nereagování na úkon soudu může znamenat automaticky prohru ve sporu. Soudní spor se vede ústně při jednání, předchází mu však zpravidla písemná podání, a to žaloba a vyjádření k žalobě, popřípadě další reakce účastníků.

V současné době se preferují písemná podání. V nich lze specifikovat nárok, resp. obranu proti tomuto nároku a odkázat na ustanovení zákona, příslušnou judikaturu a odborné názory. Za tímto účelem by každý účastník v soudním sporu měl mít připravenou analýzu předmětu sporu a „mít k dispozici“ tyto relevantní informace.

Argumenty by měly být věcné a konkrétní, aby zbytečně soudce nezatěžovaly nepodstatné věci a neodváděly jeho pozornost od právě těch důležitých skutečností. Stává se totiž, že účastníci poměrně často horlivě uvádějí informace, které považují za důležité, avšak pro soud jsou zcela nepodstatné.

Vzhledem k velkému množství sporů, které soudy projednávají, vycházejí především z těchto písemných podání a obvykle se s nimi pečlivě seznamují. Pro soudce je písemné podání komfortnější než jakýkoliv zdlouhavý přednes přímo při jednání, při kterém často není zachyceno nebo zdůrazněno vše podstatné, popřípadě kde může dojít k různým dezinterpretacím. Jde o stěžejní část soudního sporu, na základě kterého si soudce již může vytvořit předběžný názor na věc.

Kromě toho již v písemném podání je možné uplatňovat i procesní prostředky, jako například namítnout promlčení, nebo uplatnit kompenzační námitku, po kterých protistrana může vzít žalobu zpět ještě před ústním jednáním.

Jednání před soudem

Samotné soudní jednání je pak spíše zdůrazněním nejdůležitějších skutečností nebo doplněním již uvedených skutečností. Veřejností bývá často ústní jednání vnímáno jako divoká hádka, což je mylná představa. Nedůstojnost jednání naopak může být soudem sankcionována.

K prokázání svých tvrzení je nutné vždy soudu označit důkazy, které tato tvrzení podporují. Obecně platí, že čím více důkazů máte, tím lépe. Listinné důkazy je možné připojit již ke kterémukoliv podání nebo nejpozději při jednání. Vhodnější samozřejmě je předložit tyto důkazy soudu ještě před jednáním, aby se s ním příslušný soudce mohl včas seznámit. V případě označení svědků je nutné je dostatečně identifikovat jménem, příjmením, datem narození, kontaktním údajem, popřípadě jinak, tak aby je soud mohl co nejdříve (ideálně k prvnímu jednání ve věci) předvolat a vyslechnout a neodročovat jednání, což vede ke zvyšování nákladů sporu.

Při provádění důkazů se vyžaduje nezbytná pozornost účastníků, neboť je nutné každý jednotlivý důkaz zkoumat a případně uplatnit námitky, ze kterých bychom mohli uvést například, zda je tento důkaz přípustný, zda se tento důkaz skutečně vztahuje k předmětu řízení a prokazuje to, co údajně má, apod.

Všechny uvedené skutečnosti ve sporném řízení by měly být uvedeny nejpozději do skončení prvního jednání ve věci, pak k nim soudy mohou přihlédnout pouze výjimečně v zákonem stanovených případech.

Závěr

Z výše uvedeného je patrné, že zvláštní pozornost pro úspěch ve sporu musí být věnována zejména počátku soudního řízení. Vhodná je též analýza případu ještě před jeho zahájením. Je-li soudní spor již zahájen, pak je nutné v něm být aktivní a uplatnit všechny podstatné prostředky a tvrzení, které máte k dispozici.